Rodzaje działalności gospodarczej w Polsce – Spółka cywilna

Spółka cywilna jest dość wyjątkową formą prowadzenia działalności, ponieważ jest to jedyna spółka nie podlegająca pod Kodeks spółek handlowych. Podlega ona pod ustawę Kodeks cywilny. Jest najprostszą formą prowadzenia spółki, powstaje poprzez zawiązanie umowy między wspólnikami, której celem jest realizacja wspólnego celu gospodarczego.

Miejscem rejestracji spółki cywilnej jest urząd gminy lub miasta. Spółka cywilna w odróżnieniu od spółki z o.o. i spółki akcyjnej nie posiada osobowości prawnej, ale wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba prawna.

Do powstania spółki cywilnej potrzebny jest akt założycielski, którym jest tzw. umowa spółki, w której jest określona wysokość udziałów w zyskach i wkłady poszczególnych wspólników. W nazwie firmy muszą znaleźć się imiona i nazwiska wspólników oraz dodatkowe oznaczenie.

Umowa spółki powinna zawierać co najmniej:

  • osoby wspólników,
  • wspólny cel gospodarczy,
  • nazwę spółki,
  • wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki,
  • kwestie dotyczące prowadzenia spraw (podejmowania decyzji w spółce) i sposobu reprezentacji (występowania w imieniu spółki wobec osób trzecich),
  • udział w zyskach i stratach,

 

W przypadku braku postanowień wspólników w danej sprawie zastosowanie znajdą reguły kodeksowe zawarte w przepisach art. 860-875 K.C.

W zależności od umowy, spółkę mogą reprezentować wszyscy współwłaściciele lub osoby do tego celu wyznaczone. Ponieważ spółka nie posiada osobowości prawnej, każdy ze wspólników odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki.

Na korzyść spółki cywilnej, przemawia fakt, że księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej, co obniża koszta.

Przed zdecydowaniem o formie prowadzenia firmy, warto zaczerpnąć wiedzy w rzetelnym biurze rachunkowym.